Trade magazines for Food, Hospitality and Horeca

Professional magazines

Our magazines for the hospitality and food sector have one thing in common: they are professional magazines, also known as B-to-B magazines. We divide them into two large groups: food and catering (restaurants, catering, frites and snack bars, hotels and cafés).

With the food magazines ,we find Brood & Banket (Pain & Pâtisserie)  (www.broodenbanket.be), Food & Meat(www.foodenmeat.be), Food Industry (www.foodindustry.be).

Under the dection of hospitality magazines, we find Restaurant Business, Catering & Grootkeuken, Café & Bistro, Hotel Business en Frituur & Snack (www.horecaplatform.be).
The trade journals provide access to clearly defined target groups. This aspect is reinforced by professional editing, tailored to the target group.

More info:

Restaurant Business

Catering

Frituur & Snack

Café & Bistro

Hotel Business

Brood & Banket

Food & Meat

Food Industry

Nut van de professionele informatiebronnen

De vakbladen (print + digitaal) worden samen met de collega’s en opleidingen erkend als de meest nuttige bron, met een score van 97%: daarvan krijgen de collega’s een waardering van 65% als ‘zeer nuttig’ en 32% als ‘relatief nuttig’, de vakladen 62% ‘zeer nuttig’ en 35% ‘relatief nuttig’, en opleidingen 62% ‘heel nuttig’ en 35% ‘relatief nuttig’.

Networking, seminaries of congressen en beurzen en salons komen op 4, 5 en 6. De andere informatiebronnen die als nuttig worden beschouwd zijn: algemene websites, commercieel afgevaardigden, B2B websites, boeken, B2B newsletters en de economische of algemene pers, maar met matige scores.

Welke informatiebronnen worden als zeer nuttig ervaren op professioneel vlak?

De collega’s 63% scoren het hoogst, op de voet gevolgd door de vakbladen (60%), algemene websites (57%), opleidingen (48%), algemene digitale magazines, B2B websites en vakbeurzen (37%), networking en B2B newsletters (36%), gedrukte kranten en vertegenwoordigers (34%).

En het belang van de vakmedia versus de algemene media?

De B2B media worden in de eerste plaats beschouwd als diepgaander In 2008, net na de oprichting van B2B Press, besloten de oprichtende uitgevers waaronder ook Evolution Media Group, een onderzoek te voeren rond business-to-business media en de rol die ze vervullen ten aanzien van hun lezers.

Het recentste marktonderzoek, met eenzelfde methodologie, doelgroep en vragenlijst, weliswaar met nieuwe vragen over het digitale aspect in de media, in functie van de marktevolutie gebeurde online wat betekent dat er kort op de bal werd gespeeld.

De scope mikte op het middle- en upper management van 10 sectoren: technologie, horeca, marketing & communication, bouwsector, retail, food en non-food, financiële diensten en verzekeringen, automotive en transport, de gezondheidssector en de modesector. De rekrutering van de ondervraagde personen (OP) was mogelijk dankzij de medewerking van de uitgevers. Net als bij de vorige studie werden de resultaten gewogen op basis van de provincies en de omvang van het bedrijf, evenals op het gewicht van de verschillende sectoren. Het profiel van de ondervraagde persoon en het bedrijf waar hij werkt, werden vermeld om elke nuttige segmentatie mogelijk te maken. De inhoud van het onderzoek betreft vooral de informatiebronnen: contact met de titels binnen de vakpers, contact met B2B e-newsletters, B2B websites en bezoek aan beurzen en events binnen de desbetreffende sector.

De belangrijkste resultaten

B2B PRESS dan andere media: maar liefst 79% van de respondenten kent hen deze kwaliteit toe en 77% van de beslissers en kaderleden vindt dat zij meer informatie bieden dan de algemene media. B2B media worden door 71% ook beschouwd als de eerste referentiebron voor informatie over tendensen in de sector.

Andere resultaten

Nut van professionele informatiebronnen

Aantal lezers per nummer: in 75% van de gevallen wordt de publicatie gelezen door meer dan een persoon. Het gemiddelde aantal lezers bedraagt iets meer dan 6 personen per drager. Bijna 70% van de lezers trekt meer dan 15 minuten per nummer uit; 55% bewaart de publicatie na ze te hebben gelezen.

De reclame in deze publicaties wordt het sterkst gewaardeerd als het gaat om producten en diensten die verband houden met de beroepsactiviteit, inclusief sterk uiteenlopende ondersteunende producten en diensten die van nut zijn voor de betrokken bedrijven. De

B2B-media raken hiermee doelgericht de lezer. De ‘call to action’ vermeldingen van reclame in B2B media worden gunstig onthaald, zowel om zich te informeren over het product of de dienst die wordt gepromoot, als om contact op te nemen met de betrokken adverteerder.

Use of professional sources of information

The trade journals (print + digital) are recognised together with colleagues and training courses as the most useful source, with a score of 97%: of these, colleagues are rated 65% ‘very useful’ and 32% ‘relatively useful’, trade journals 62% ‘very useful’ and 35% ‘relatively useful’, and training courses 62% ‘very useful’ and 35% ‘relatively useful’.

Networking, seminars or congresses and fairs and salons are rated at 4, 5 and 6. The other sources of information considered useful are: general websites, commercial delegates, B2B websites, books, B2B newsletters and the economic or general press, but with moderate scores.

Which information sources are considered to be very useful in the professional field?

Colleagues score 63% highest, closely followed by trade journals (60%), general websites (57%), training courses (48%), general digital magazines, B2B websites and trade fairs (37%), networking and B2B newsletters (36%), printed newspapers and representatives (34%).

And the importance of the trade media versus general media?

In 2008, just after the creation of B2B Press, the founding publishers, including Evolution Media Group, decided to conduct a study on business-to-business media and the role they play with regard to their readers.

The most recent market research, with the same methodology, target group and questionnaire, albeit with new questions about the digital aspect in the media, in function of the evolution of the market, was done online, which means that there was a quick response.

The scope aimed at the middle and upper management of 10 sectors: technology, hospitality, marketing & communication, construction, retail, food and non-food, financial services and insurance, automotive and transport, health care and fashion. The recruitment of the interviewed persons (OP) was possible thanks to the cooperation of the publishers. As in the previous study, the results were weighted on the basis of the provinces and the size of the company, as well as on the weighting of the different sectors. The profile of the interviewee and the company in which he or she works were mentioned in order to allow for any useful segmentation. The content of the survey mainly concerns the sources of information: contact with the titles within the trade press, contact with B2B e-newsletters, B2B websites and visits to trade fairs and events within the sector concerned.

The main results

B2B PRESS than other media: no less than 79% of respondents attribute this quality to them and 77% of decision-makers and executives feel that they offer more information than the general media. B2B media are also considered by 71% as the first reference source of information on trends in the sector.

Other results

Use of professional sources of information

Number of readers per issue: in 75% of the cases the publication is read by more than one person. The average number of readers is just over 6 persons per medium. Nearly 70% of readers spend more than 15 minutes per issue; 55% keep the publication after reading it.

Advertising in these publications is most highly valued when it comes to products and services related to the professional activity, including a wide range of support products and services of use to the companies concerned. The

B2B media touch the reader in a targeted way. The ‘call to action’ mentions of advertising in B2B media are favourably received, both to inform themselves about the product or service being promoted and to contact the advertiser concerned.

 

Get 30% off your first purchase

X